Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 2022 ROK

Data sporządzenia deklaracji 26-02-2022 rok

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji 31-03-2023rok.

 

Dostępność architektoniczna

CENTRUM TRADYCJI MLECZARSTWA

MUZEUM MLEKA

w GRAJEWIE
 

 • Dostępność wejścia do budynku Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie

Wejście I -  główne – od ulicy Konstytucji 3-Maja – dwa  wejścia – drzwi szklane podwójne przesuwne uruchamiane na czujnik ruchu prowadzące do punktu informacji turystycznej, kasy biletowej, pomieszczeń administracyjno-biurowych, technicznych, sali ekspozycyjnej, toalet, w tym wyznaczonej dla osób niepełnosprawnych. Następnie schodami na górę dojdziemy do dużej sali konferencyjnej, małej salki konferencyjnej, toalet, w tym wyznaczonej dla osób niepełnosprawnych, pomieszczeń socjalnych oraz warsztatowych.

 

 Wejście II – z prawej strony budynku (od strony pływalni miejskiej)dwa wejścia boczne do celów służbowych oraz ewakuacyjnych.       
 

    Wejście III – z tyłu budynku od strony parkingu - do pomieszczeń zaplecza dla     celów służbowych.

 

 • Dostępność korytarzy, schodów i wind.

 W budynku znajduje się urządzenie do przewozu osób niepełnosprawnych, którym można przemieścić się na I piętro do dużej sali konferencyjnej, małej sali konferencyjnej, toalet oraz pomieszczeń warsztatowych. Schody w obiekcie – z poręczami po obu stronach, krawędzie schodów oznaczone  na żółto. 

 

 • Opis dostosowań, np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Informacji o rozkładzie pomieszczeń udzieli każdy pracownik znajdujący się w obiekcie.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma również oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Z prawej strony budynku wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Ze względu na pełnioną funkcję (pies przewodnik, pies asystent) jest zwolniony z obowiązku noszenia kagańca i smyczy. Musi być jednak wyposażony w specjalną uprząż, posiadać certyfikat poświadczający jego status oraz aktualne zaświadczenie wystawione przez lekarza weterynarii o wymaganych szczepieniach. W razie wyrządzenia szkody przez psa asystującego osoba z niepełnosprawnością ponosi za nią odpowiedzialność. 

 

 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

           

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. nr 209, poz.1243), Grajewskie Centrum Kultury zapewnia wszystkim zainteresowanym następujące formy kontaktu z naszą instytucją w godzinach jej urzędowania:

 1. Napisanie pisma/złożenie wniosku na adres: Grajewskie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 20, 19-200 Grajewo
 2. Wysłanie e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   
 3. Kontakt telefoniczny przy pomocy osoby trzeciej na numer: 86 272 29 91
 4. W kontakcie z naszą instytucją osoba niesłysząca lub słabo słysząca ma prawo do skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza PJM (polski język migowy) , SJM (system językowo migowy) , SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych). Usługa jest realizowana na wniosek, który musi zostać przekazany do Grajewskiego Centrum Kultury co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą (z wyłączeniem sytuacji nagłych) zaznaczając wybraną metodę komunikowania się.
   

Kilka słów o działalności naszej instytucji w języku migowym znajdziecie Państwo w filmiku poniżej :

 

Informacje o działalności Grajewskiego Centrum Kultury w języku migowym – YouTube

 

Kilka słów o działalności instytucji:
 

Grajewskie Centrum Kultury to instytucja kultury Miasta Grajewo. Prowadzimy wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania kultury oraz kulturalno-historycznego dziedzictwa miasta i regionu.

Nasza działalność w siedzibie głównej skupia się na prowadzeniu różnorodnych zajęć artystycznych, , prowadzeniu kina, czy organizacji wydarzeń kulturalnych wewnątrz obiektu jak i w plenerze.

Naszymi oddziałami są:

Grajewska Izba Historyczna to lokalne muzeum, które realizuje swoje cele poprzez organizację wystaw stałych, czasowych, prowadzenie badań naukowych, organizację prelekcji i konferencji oraz współorganizację uroczystości rocznicowych i patriotycznych.

Centrum Tradycji Mleczarstwa Muzeum Mleka to jedyna tego typu placówka w Polsce, która stała się ciekawą atrakcją turystyczną regionu. Jest to obiekt multimedialny i atrakcyjny zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, w którym nie można się nudzić.

Aby więcej się o nas dowiedzieć, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

 

Dostępność cyfrowa na stronie: www.muzeummleka.pl

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa nie posiada certyfikatu,  jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF oraz w formacie Word nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • nieliczne elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

 

Serwis strony internetowej Muzeum Mleka został stworzony zgodnie ze standardami W3C oraz WCAG 2.1 w oparciu o mechanizmy ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do publikowanych treści. Strona została opublikowana w 2017 r., przed wejściem w życie Ustawy o dostępności.

 

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

• HTML5

• WCAG 2.1 (Podwójne A)

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 

Strona nie posiada następujących ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersji kontrastowej,
 • widocznego fokusu,
 • wyróżnienia odnośników.
 • Dokumenty PDF. XLS. XLSX, DOC, DOCX mogą być niezgodne lub częściowo zgodne.
 • Niektóry wpisy mogą być zredagowane w sposób niedostępny.
 • Niektóre grafiki nie zawierają opisów alternatywnych.

Wyłączenia

 • Mapy

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bogusława Krajewska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 86 272 29 91. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.